Vedtægter

Vedtægt for foreningen ”La Luna – Argentinsk Tango – Kolding”

§1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er ”La Luna – Argentinsk Tango – Trekantområdet”. Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune.

§2. Foreningens formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til argentinsk tango og skabe mulighed for at tangointeresserede kan dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i argentinsk tango, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i foreningen og i det lokale samfund..

§3. Medlemmer Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

§4. Kontingent. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Kontingentperioden er 1. januar til 31. december. Personer der indmeldes i 3. kvartal betaler 1⁄2 kontingent, og personer, der indmeldes i 4. kvartal, har ved betaling af fuldt kontingent tillige betalt næste års kontingent.

§5. Regnskab og revision. Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være fremsendt medlemmerne senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.

§6. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§7. Dagsorden.

Dagsorden for der ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§8. Stemmeret og afstemning. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, dog ikke medlemmer i restance. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der er tale om beslutninger vedrørende vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Forslag til opløsning af forening eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, kan afstemningen foretages skriftligt.

§9. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst 14 dage efter krav er fremkommet, og der indkaldes med samme varsel som ved de ordinære generalforsamling.

§10. Tegningsret. Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller kasserer. Ved køb og salg, eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§11. Bestyrelsens ledelse. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som indtræder for resten af valgperioden i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indenfor valgperioden. For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, hvis den finder anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

§12. Opløsning af forening eller ændring af formålsparagraf. Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal (mere end 50%)uden hensyn til antallet af fremmødte. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud foreningen Baila`el Tango – Tango på Fyn. Dette er 5.2.23 rettet til:
I tilfælde af opløsning deles foreningens formue/overskud til tangoforeninger i nærområdet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. oktober 2005.
På generalforsamlingen den 27. Februar 2022 blev det vedtaget at ændre foreningens navn fra” La Luna – Argentinsk Tango – Trekantområdet” til ” La Luna – Argentinsk Tango – Kolding” .